Select your interest

התקנת מערכת אסלה תלויה על קיר

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

1-סגור את אספקת המים לפני פירוק היחידה הישנה.

2- להכין את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

הצבת המסגרת

1- הרכב את המוטות האנכיים הזקופים ואת מוטות התמיכה האופקיים על המסגרת והדק אותם יחד.

2- החלק את 2 תושבות החיבור לצדי המיכל ווודא שהם ממחוברים היטב.

3- מקם את צינור ההדחה האנכי על החלק התחתון של המיכל

4- הדק את המיכל למסגרת. ראשית מקם את מפרק צינור ההדחה על המסגרת ולאחר מכן לחץ על המיכל כלפי מטה כדי להדק אותו למקומו.

5- השתמש במפתח ברגים 10 מ"מ כדי לחבר את מתלי החיבור על המסגרת.

6- הכנס והדק את הרגליים על החלק התחתון של המסגרת.

7- התקן את מהדק מפרק ה-90° דל צינור מי השופכין על המסגרת.

הצבת היחידה וסימון

1- באמצעות הפלס שלך, שרטט קו אנכי החוצה את מרכז צינור השופכין שלך. במדידה מהרצפה, למיקום אסלה סטנדרטית בגובה 400 מ"מ מהרצפה, שרטט סימן A בגובה 1 מ' וסימן B בגובה 1.08 מ'. במידת הצורך, התאם את המדידות כך שיתאימו למיקום האסלה לפי רצונך.

2- על הסימן B שלך, שרטט את החורים לסוגרי הקיר 235 מ"מ שמאלה וימינה ממרכז ההתפנות שלך.

3- השלם את ההרכבה על ידי התאמת מפרק 90° של צינור השופכין לתוך המהדק.

4-הכנס את היחידה למקום ובדוק את המיקום ביחס לאספקת המים וצינור השופכין. תמרן את מפרק 90° של צינור השופכין על פי ההתקנה שלך (אופקי או אנכי). במקרה הצורך, התאם את החיבור באמצעות צנרת PVC.

5- יש לוודא שהיחידה היא לפחות 230 מ"מ מהקיר, ואז סמן את מיקומם של החורים עבור סוגרי הרגל של היחידה.

התאמה וחיבור היחידה

1- משמנים את אטם מתאם השופכין 110 מ"מ כך שמרפק צינור הפסולת 90° יתאים בקלות. אם אתה מדביק את חיבור ה-PVC, השתמש בשרוול הדבקה ישר 90/100. עבור מיקום אסלה סטנדרטית, יש לבדוק שהגובה הוא 230 מ"מ. יש לבדוק ולוודא שהיחידה מתיישרת עם הסימונים שלך. במידת הצורך, התאם את המדידות לגובה הרצוי של האסלה.

2- יש לקדוח חורים בקיר באמצעות מקדח 10 מ"מ. הכנס את הדיבלים.

3- יש לקדוח חורים ברצפה באמצעות מקדח 12 מ"מ. הכנס את הדיבלים

4-הכנס את היחידה למקום ובדוק את המיקום ביחס לאספקת המים וצינור השופכין. תמרן את מפרק 90° של צינור השופכין על פי ההתקנה שלך (אופקי או אנכי). במקרה הצורך, התאם את החיבור באמצעות צנרת PVC.

5- יש לוודא שהיחידה היא לפחות 230 מ"מ מהקיר, ואז סמן את מיקומם של החורים עבור סוגרי הרגל של היחידה.

1- משמנים את אטם מתאם השופכין 110 מ"מ כך שמרפק צינור הפסולת 90° יתאים בקלות. אם אתה מדביק את חיבור ה-PVC, השתמש בשרוול הדבקה ישר 90/100. עבור מיקום אסלה סטנדרטית, יש לבדוק שהגובה הוא 230 מ"מ. יש לבדוק ולוודא שהיחידה מתיישרת עם הסימונים שלך. במידת הצורך, התאם את המדידות לגובה הרצוי של האסלה.

7- הנח את סוגרי הקיבוע בחלק העליון של המסגרת.

8- על מוט ההברגה, הנח אום 1, 2 דיסקיות ואום 1.

9-הנח את סוגריי הקיבוע על מוט ההברגה, עם הקליפים פתוחים. אבטח את הסוגרים לקיר באמצעות מפתח שוודי 13 מ"מ.

10-יש לבצע כוונן יישור אנכי באמצעות הברגים ופלס. השתמש במפתח שוודי פתוח 13 מ"מ והדק את הברגים. סגור את קליפי המתכת כדי לנעול את הברגים. סיים על ידי מיקום קליפי הפלסטיק מעל המוט.

11-הצב את הקליפ על מהדק צינור השופכין שהותקן קודם לכן.

התקנת מנגנון ההדחה

1- משוך את הידית האדומה כדי להסיר את תושבת ההובלה וזרוק אותו.

2- הסר את המכסה כדי להגיע לחיבור המים הקרים

3- חבר את החלק החיצוני של שסתום העצירה למחבר המים הקרים באמצעות מפתח שוודי 22 מ"מ ומפתח צינורות. הרכבה זו חייבת להיעשות ללא שימוש באטם.

4- כוון את יציאת השסתום ימינה.

5- חבר את צינור כניסת המים הפנימי הגמיש אל שסתום העצירה.

6- יש לוודא שסתום הבידוד סגור ואז פתח את אספקת המים הראשית. וודא שחיבור שסתום הבידוד אטום למים.

7- הנח את הקצה השני של הצינור לתוך דלי כדי להכיל את המים, ולאחר מכן פתח מעט את הברז כדי לבדוק אם יש מים. סגור את שסתום הבידוד. פעולה זו שוטפת החוצה כל פסולת מתוך חיבור המים למיכל.

8- חבר את הקצה של צינור כניסת המים הגמיש למערכת ההדחה.

9- מקם את פיר הבדיקה בהתאם לאוריינטציה של לוחית לחצן ההדחה .

כיסוי היחידה

1- חתוך את לוחות הכיסוי כדי להתאים לפתחים והצדדים של היחידה.

2- הברג את מוטות ההברגה עם כיסוי הקרטון למסגרת

3- מקם את תבניות הגזירה עבור צינור ההדחה והשופכין.

4- חבר את כל הלוחות.

התקנת האסלה

1- דחוף יחד את צינור ההדחה ואת האטם שלו עד שהם נעצרים.

2- הנח את הצינורות על האסלה וסמן את הצינורות במקום שהם מתארכים מעבר לקצוות האסלה

2- הנח את הצינורות על האסלה וסמן את הצינורות במקום שהם מתארכים מעבר לקצוות האסלה

4-מדוד את הרווח בין הסימנים על הצינורות. העבר את המדידה הזו לקצה הצינורות בתוספת של 5 מ"מ ואז חתוך את הקצה.

5- השתמש בשופין כדי להחליק את קצות הצינור.

6- הכנס את הצינורות לגמרי לתוך היחידה.

7- הברג את מוטות ההברגה לתוך המסגרת ואפשר למוטות לבלוט כ-6 ס"מ.

8- מרח מי סבון על המחברים. הנח את קערת הקרמיקה עם החזית לצינור ההדחה, צינור השופכין ומוטות ההברגה, ואז דחוף בחוזקה עד שהיא תיגע במסגרת.

9- שים מיד את יחידת הפלסטיק הלבנה, דיסק ואום על מוטות ההברגה. השתמש במפתח שוודי פתוח 18 מ"מ. יש להדק, אך ללא כוח.

10- וודא שהאסלה מפולסת. במידת הצורך, התאם אותה על ידי סיבוב יחידות הפלסטיק הלבנות. התקן את מכסי הפלסטיק.

התקנת לוח ההפעלה

1- בזהירות, השתמש בסכין חיתוך לחתוך את החלק החיצוני של הפלסטיק בקו אחד עם המכסה.

2- פתח את אספקת המים.

3- התקן את סוגר ההתקנה של לוחית ההדחה עם קפיצי הפלסטיק מופנים כלפי מטה, ולאחר מכן הדק את 2 הברגים.

4- בגב לוח ההפעלה, חבר את לחצן האוויר על ידי סיבובו סיבוב מלא ולאחר מכן חבר את הצינור הכחול למנגנון.

5- הנח תחילה את החלק התחתון של הלוח, ולאחר מכן דחוף כלפי מעלה תוך כדי לחיצה לכיוון היחידה.

מילוי מים וסיום

1- הפעל את לחצן ההדחה כדי להבטיח שהוא פועל כראוי.

2- שים אטם סיליקון סביב החלק האחורי של האסלה.

3- הכנס את עוגני הפלסטיק לתוך האסלה והדק את הברגים כדי לחבר.

4- שים את מכסי הכרום על יחידות הפלסטיק.

5- מקם את חורי הצירים של מושב האסלה על המוטות. חברו את המושב בקליק למקומו.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.