Select your interest

התקנת מערבל כיור מטבח

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2-לפני פירוק היחידה הישנה זהה את קווי המים החמים והקרים, רק אז סגור את אספקת המים

3- הכן את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

התקנת המערבל

1- הרם את המערבל ואת האטם האטום למים. מקם את האטם האטום למים מעל שני הצינורות.

2- מקם את האטם האטום למים כך שהוא יישב היטב על בסיס הברז והחזק אותו שם.

3- העבר את הצינורות דרך החור בכיור עבור המערבל.

4- מקם את המערבל כך שהאטם האטום למים יהיה במגע עם הכיור. החזק את המערבל בצורה זו.

5- טיפ: השתמש בצינורות והחזק את המערבל חזק עד שהוא יתחבר.

6- הנח את טבעת הייצוב מעל הצינורות, ואז לאורך מוט ההברגה. באופן דומה, מקם את אטם ההידוק ואז, לבסוף, שים את אום ההידוק. הדק ביד את האום עד למקסימום.

7- שחרר את המערבל, שכעת מוחזק במקום, ובדוק חזותית אם האוריינטציה שלו נכונה. התאם במידת הצורך.

8- החזק את המערבל והשתמש במפתח ברגים פתוח 13 מ"מ להידוק האום ללא כוח.

פתיחת המים

1- יש לוודא שהאטם נמצא בצינורות. אם צריך, הוסף אטם מסיבים או גומי. הברג את הצינור השמאלי לברז המים החמים ואת הצינור הימני לברז המים הקרים. הדק בעזרת מפתח פתוח 19 מ"מ. וודא שאין פיתולים או כיפופים בצינורות.

2- פתח את שני קווי המים ווודא שהברזים לא דולפים.

3- וודא שהמערבל פועל כראוי.

בשעה טובה, סיימתם להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.