Select your interest

התקנת מערבל מקלחת מנוף יחיד

התקנת מערבל מקלחת מנוף יחיד

הכנות

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2-לפני פירוק היחידה הישנה שלך, יש לוודא כי הזנת המים החמים נמצאת בצד שמאל, ושהזנת המים הקרים נמצאת בצד ימין. אם זה לא המקרה הזמן איש מקצוע .

3- הכן את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

סגור את אספקת המים לפני פירוק היחידה הישנה.

הכנות

1-הברג את מחברי החיבור לתוך המתאמים בקיר כך שהם יבלטו בכ-42 מ"מ.

2-הברג את הכיסויים עד הקיר.

3- כוונן את המרווח כך שיהיה 150 מ"מ בין מרכזי הכיסויים ואז וודא שהם מפולסים. התאם במידת הצורך.

4- התקן את המערבל והדק היטב. אסור שהאומים ייגעו בכיסויים. התאם במידת הצורך ווודא מיקום אופקי.

5-הסר את המכלול. רשום את העומק שבין מחברי האיחוד S לקיר.

התקנת מערבל מנוף יחיד

1- יש לאטום את ההברגה של מחבר חיבור ה S באמצעות סרט טפלון PTFE בכיוון ההידוק.

2- הדק את מחברי חיבור S בעזרת מפתח פתוח 22 מ"מ.

3- כוון את המחברים כך שיהיה מרווח של 150 מ"מ ממרכז למרכז, ואותו העומק, כפי שרשמת במידות הקודמות. ואז בדוק שהם מפולסים.

4- יש להוסיף איטום סיליקון בין הקיר למחברים האקסצנטריים.

5- חבר עם ברגים את הכיסויים למחברי האיחוד S.

6- הסר את הכיסויים האדומים והכחולים מהמערבל. וודא שהמסננים ממוקמים נכון, כאשר הצד המעוגל פונה כלפי פנים.

7- מקם את המערבל על מחברי החיבור S, מבלי להוסיף אטמים נוספים, והדק את האומים באמצעות מפתח פתוח 32 מ"מ. 

8- השתמש בפלס כדי לוודא שהמערבל מפולס. התאם במידת הצורך. בדוק אם יש דליפות על ידי פתיחת אספקת המים למערבל.

חיבור צינור המקלחת

וודא שהאטם בצינור נמצא במצב הנכון ואז הברג את הקצה למערבל.

פתיחת המים

יש לוודא כי מערבל המנוף היחיד פועל כראוי.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.