Select your interest

התקנת מערבל מנוף יחיד לאמבטיה/מקלחת

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2-לפני פירוק היחידה הישנה שלך, צריך לוודא כי הזנת המים החמים נמצאת בצד שמאל, ושהזנת המים הקרים נמצאת בצד ימין. אם זהו לא המקרה הזמינו איש מקצוע .

3- הכן את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

סגור את אספקת המים לפני פירוק היחידה הישנה.

הכנות

1-הברג את מחברי החיבור לתוך המתאמים בקיר כך שהם יבלטו בכ-42 מ"מ.

2-הברג את הכיסויים עד הקיר.

3- יש לכוונן את המרווח כך שיהיה 150 מ"מ בין מרכזי הכיסויים ואז וודא שהם מפולסים. התאם במידת הצורך.

4- התקן את המערבל והדק היטב. אסור שהאומים ייגעו בכיסויים. התאם במידת הצורך ווודא מיקום אופקי. הסר את המכלול.

5-רשום את העומק שבין מחברי החיבור S לקיר.

התקנת מערבל מנוף יחיד

1-יש לאטום את ההברגה של מחבר החיבור האקצנטרי באמצעות סרט טפלון PTFE בליפוף בכיוון ההידוק.

2- הדק את מחברי חיבור S בעזרת מפתח פתוח 22 מ"מ.

3- כוונן את המחברים כך שיהיה מרווח של 150 מ"מ ממרכז למרכז, ואותו העומק, כפי שרשמת במידות הקודמות. ואז בדוק שהם מפולסים.

4- הוסף איטום סיליקון בין הקיר למחברים האקסצנטריים.

5- חבר עם ברגים את הכיסויים למחברי האיחוד S.

6- הסר את הכיסויים האדומים והכחולים מהמערבל. וודא שהמסננים ממוקמים נכון, כאשר הצד המעוגל פונה כלפי פנים.

7- מקם את המערבל על מחברי חיבור S, מבלי להוסיף אטמים נוספים, והדק את האומים באמצעות מפתח פתוח 32 מ"מ. 

8- השתמש בפלס כדי לוודא שהמערבל מפולס. התאם במידת הצורך. בדוק אם יש דליפות על ידי פתיחת אספקת המים למערבל.

חיבור צינור המקלחת

וודא שהאטם בצינור נמצא במצב הנכון ואז הברג את הקצה למערבל.

פתיחת המים

צריך לוודא כי מערבל המנוף היחיד פועל כראוי.

משוך את ידית ההסתה של האמבטיה/מקלחת כדי להשתמש במקלחת היד.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.