Select your interest

התקנת מעכת מקלחת תרמוסטטית

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2-לפני פירוק היחידה הישנה שלך, צריך לוודא כי הזנת המים החמים נמצאת בצד שמאל, ושהזנת המים הקרים נמצאת בצד ימין. הזמן איש מקצוע אם זה לא המקרה.

3- יש להכין את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

הכנות

1- מדוד את המרחק בין הזנות המים לתקרה. המרחק חייב להיות לפחות 118 ס"מ.

2- הברג את מחברי האיחוד S לאביזרים בקיר כך שהם יתארכו בכ-42 מ"מ.

2-הברג את הכיסויים עד הקיר.

4- כוון את המרווח כך שיהיה 150 מ"מ בין מרכזי הכיסויים ואז וודא שהם מפולסים. התאם במידת הצורך.

5- התקן את המערבל והדק היטב. אסור שהאומים ייגעו בכיסויים. התאם במידת הצורך ווודא מיקום אופקי.

6- יש לפרק הכל. רשום את העומק שבין מחברי האיחוד S לקיר.

התקנת מערבל תרמוסטטי

1-אטום את ההברגה של מחבר חיבור ה S באמצעות סרט טפלון PTFE בכיוון ההידוק.

2- הדק את מחברי חיבור S בעזרת מפתח פתוח 22 מ"מ.

3- כוונן את המחברים כך שיהיה מרווח של 150 מ"מ ממרכז למרכז, ואותו העומק, כפי שרשמת במידות הקודמות. ואז בדוק שהם מפולסים.

4- הוסף איטום סיליקון בין הקיר למחברים האקסצנטריים.

5- חבר עם ברגים את הכיסויים למחברי האיחוד S.

6- הסר את הכיסויים האדומים והכחולים מהמערבל. וודא שהמסננים ממוקמים נכון, כאשר הצד המעוגל פונה כלפי פנים.

7- מקם את המערבל על מחברי החיבור S, מבלי להוסיף אטמים נוספים, והדק את האומים באמצעות מפתח פתוח 32 מ"מ. 

8- השתמש בפלס כדי לוודא שהמערבל מפולס. התאם במידת הצורך. בדוק אם יש דליפות על ידי פתיחת אספקת המים למערבל.

התקנת מסילת המקלחת

1- הכנס את מסילת המקלחת אל המערבל התרמוסטטי עד שהיא תעצר

2- מקם את תושבת הקיר על גבי הסגר העליון של מסילת המקלחת, יש למקם את הצד השטוח לכיוון מטה.

3- בדוק את היישור האנכי של המוט באמצעות פלס.

4- השתמש בעיפרון כדי לסמן את מיקומי החור, ואז להסר את המסילה.

5- חבר למקדחה מקדח 6 מ"מ המתאים לסוג הקיר.

6- קדח 3 חורים, מלא אותם בסיליקון, אז הכנס את הדיבלים המסופקים.

7- שים את האטם הגמיש סביב תושבת הקיר, ואז מקם את אטם השטוח בין הקיר לתושבת.

8- הברג פנימה את תושבת הקיר.

9 - שים את הכיסויים במקומם מעל תושבת הקיר והחזר את מסילת המקלחת בחזרה למקומה במערבל התרמוסטטי. דחוף את התקן החלק העליון של מסילת המקלחת בתושבת הקיר והכנס את בורג המיקום 3 מ"מ והדק.

התקנת ראש מקלחת

1- הכנס את זרוע המקלחת על מסילת המקלחת וקבע אותה למקומה באמצעות בורג הנעילה הכחול 2.5 מ"מ.

2- לפי הסדר הבא: שים את המסנן כלפי מטה, לאחר מכן שים את האטם האדום בראש המקלחת. הברג את ראש המקלחת על גבי זרוע המקלחת.

3- וודא שהמערבל פועל כראוי.

כוונון המערבל התרמוסטטי

בעזרת מדחום, בדוק את טמפרטורת המים. אם הם 38°C כאשר מחוון הידית מתיישר עם הסימן 38°C של גוף המקלחת, אין צורך לבצע כיוון.

2- אם יש צורך בכוונון, סגור את חור הפקק והסר את הכיסוי מידית המערבל בעזרת מברג ראש שטוח קטן.

3- שחרר את הבורג ואז הסר את הידית.

4- פתח את המים. כוון את המחסנית התרמוסטטית על ידי סיבוב האלמנט השחור המחורץ עד שהטמפרטורה מגיעה ל- 38°C. החזר את הידית בחזרה כשהמוביל על הידית פונה ל-38°C. הברג פנימה את הידית והחזר את הכיסוי למקומו.

התקנת מקלח יד

1- וודא את המיקום הנכון של האטמים בצינור. אם הם חסרים, הוסף אטם מסיבים או גומי.

2- הברג את הקצה הקטן יותר של הצינור אל המערבל התרמוסטטי.

3- הברג את הקצה הגדול יותר של הצינור למקלח היד.

4- וודא שהמערבל התרמוסטטי פועל כראוי עם ראש המקלחת ומקלח היד.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.