Select your interest

התקנת מוט מקלחת

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2- הכן את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

הכנות

1 - מקם את המסילה בגובה מתאים לכל המשפחה וסמן את צומת האריחים הקרובים ביותר לקצוות.

2- למרכוז מסילת המקלחת, סמן את מרכז יחידת המערבל שלך. יש להאריך את הסימונים שלך באמצעות פלס .

3- השתמש בעיפרון לסימון צמתי האריחים הקרובים ביותר למחזיקי הפלס, תוך בדיקת יישור אנכי.

4- חבר למקדחה מקדח 8 מ"מ המתאים לסוג הקיר. קדח את החורים ומלא אותם בסיליקון, ואז הכנס את העוגנים המסופקים.

5- חבר את מחזיק הפלסטיק האפור הכהה של סוגר המקלחת העליון לקיר.

6- הכנס את מחזיק הפלסטיק האפור האחר לתחתית מסילת המקלחת, ואז מקם את עין מסילת המקלחת הפונה אל המוביל על מחזיק הפלסטיק האפור הכהה.

7- החלק את מסילת המקלחת לתוך מחזיק הפלסטיק האפור הכהה המחובר לקיר כך שסמן סוגר המקלחת יהיה בצד ימין.

8- חבר את מחזיק הפלסטיק האפור הכהה לקיר.

9- החלק את הכיסויים התחתונים והעליונים מעל שני מחזיקי הפלסטיק האפור הכהה, ויישר את החריצים של שני האלמנטים.

התקנת צינור גמיש ומקלח יד

1- וודא את המיקום הנכון של האטמים בצינור. אם הם חסרים, הוסף אטם מסיבים או גומי.

הברג את הקצה הקטן יותר של הצינור אל היחידה.

3- הברג את הקצה הגדול יותר של הצינור למקלח היד.

פתיחת המים

ודאו שמקלחת היד פועלת כראוי.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.