Select your interest

התקנת מערבל מקלחת תרמוסטטי

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

Preparation

סגור את אספקת המים לפני פירוק היחידה הישנה.

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2-לפני פירוק היחידה הישנה שלכם, צריך לוודא כי הזנת המים החמים נמצאת בצד שמאל, ושהזנת המים הקרים נמצאת מצד ימין. הזמינו איש מקצוע אם זה לא המקרה.

3- להכין את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

הכנות

1- יש להבריג את מחברי החיבור לתוך המתאמים בקיר כך שהם יבלטו בכ-42 מ"מ.

2-הברג את הכיסויים עד הקיר.

3- כוונן את המרווח כך שיהיה 150 מ"מ בין מרכזי הכיסויים ואז ודא שהם מפולסים. התאם במידת הצור

4- התקן את המערבל והדק היטב. אסור שהאומים ייגעו בכיסויים. התאם במידת הצורך ווודא מיקום אופקי.

5- יש לפרק הכל. רשום את העומק שבין מחברי האיחוד S לקיר.

התקנת המערבל התרמוסטטי

1-נדרש לאטום את ההברגה של מחבר חיבור ה S באמצעות סרט טפלון PTFE בכיוון ההידוק.

2- הדק את מחברי חיבור S בעזרת מפתח פתוח 22 מ"מ.

3- כוונן את המחברים כך שיהיה מרווח של 150 מ"מ ממרכז למרכז, ואותו העומק, כפי שרשמת במידות הקודמות. ואז בדוק שהם מפולסים.

4- הוסף איטום סיליקון בין הקיר למחברים האקסצנטריים.

5- חבר עם ברגים את הכיסויים למחברי האיחוד S.

6- הסר את הכיסויים האדומים והכחולים מהמערבל. וודא שהמסננים ממוקמים נכון, כאשר הצד המעוגל פונה כלפי פנים.

7- מקם את המערבל על מחברי החיבור S, מבלי להוסיף אטמים נוספים, והדק את האומים באמצעות מפתח פתוח 32 מ"מ. 

8- השתמש בפלס כדי לוודא שהמערבל מפולס. התאם במידת הצורך. בדוק אם יש דליפות על ידי פתיחת אספקת המים למערבל.

כוונון המערבל התרמוסטטי

1- עכשיו וודא שהמערבל התרמוסטטי פועל כראוי. בעזרת מדחום, בדוק את טמפרטורת המים. אם הם 38°C כאשר מחוון הידית מתיישר עם הסימן 38°C של גוף המקלחת, אין צורך לבצע כיוון.

2- אם יש צורך בכוונון, סגור את יציאת המים והסר את הכיסוי מידית המערבל בעזרת מברג ראש שטוח קטן. שחרר את הבורג ואז הסר את הידית.

3- שחרר את הבורג ואז הסר את הידית.

4- פתח את המים. כוונן את המחסנית התרמוסטטית על ידי סיבוב האלמנט השחור המחורץ עד שהטמפרטורה מגיעה ל- 38°C. החזר את הידית בחזרה כשהמוביל על הידית פונה ל-38°C. הברג פנימה את הידית והחזר את הכיסוי למקומו.

חיבור צינור המקלחת

לוודא שהאטם בצינור נמצא במצב הנכון ואז להבריג את הקצה למערבל.

פתיחת המים

לוודא שראש המקלחת פועל כראוי.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.