Select your interest

התקנת מערבל כיור מטבח עם פיית מערבל נשלפת

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

1-אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

2-לפני פירוק היחידה הישנה זהה את קווי המים החמים והקרים, אז סגור את אספקות המים בברז הראשי.

3- יש להכין את החלקים ואת הכלים קרוב לחיבורים.

התקנת החלק העליון של המערבל

1- הרם את המערבל ואת האטם האטום למים. מקם את האטם האטום למים מעל שני הצינורות.

GROHE Magazine

2- מקם את האטם האטום למים כך שהוא יושב היטב על בסיס הברז והחזק אותו שם.

3- הכנס את הצינורות דרך החור בכיור עבור המערבל.

4- מקם את המערבל כך שהאטם האטום למים יבוא במגע עם הכיור,. החזק את המערבל בצורה זו.

5- הכנס את הצינור הגמיש לתוך חלקו העליון של הפיה הגבוהה.

6- ואז חבר את כל הפיה לגוף המערבל.

5- השתמש בצינורות לאחוז היטב את המערבל עד שהוא מחובר.

התקנת החלק התחתון של המערבל

1- מקם את טבעת הייצוב מעל הצינורות, ואז לאורך מוט ההברגה. באופן דומה, מקם את אטם ההידוק ואז, לבסוף, לשים את אום ההידוק. הדק ביד את האום עד למקסימום.

2- שחרר את המערבל, שכעת מוחזק במקום, ובדוק חזותית אם האוריינטציה שלו נכונה. התאם במידת הצורך.

3- אחוז את המערבל והשתמש במפתח פתוח 17 מ"מ להדק את האום ללא כוח.

4- מקם מתחת לכיור צד אחד של הטבעת בצורת 8 מעל צינור הריסוס.

5- החלק את הקפיץ על צינור הריסוס תוך כדי וידוי שקצוות הפלסטיק השחור עדיין במקום הקפיץ

6- החלק את קצה צינור הריסוס דרך הטבעת השנייה בצורת 8.

7- אחוז בקפיץ והטבעת, ואז להברג את הצינור לקצה מחבר ההתאמה בדחיפה.

8- החלק את מחבר התאמה בדחיפה ולנעל אותו למקומו על מוט הפליז. וודא שמחבר ההתאמה בדחיפה מחובר כהלכה על ידי משיכה עליו.

פתיחת המים

1- צריך לוודא שהאטם נמצא בצינורות. אם צריך, הוסף אטם מסיבים או גומי. הברג את הצינור השמאלי לברז המים החמים ואת הצינור הימני לברז המים הקרים. הדק בעזרת מפתח פתוח 19 מ"מ. צריך לוודא שאין פיתולים או כיפופים בצינורות.

2- וודא שתנועת הצינור הגמיש עבור הפיה הנשלפת אינה נחסמת על ידי מכשולים. פתח את שני קווי המים ווודא שהברזים לא דולפים.

3- יש לוודא שהמערבל פועל כראו

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.